Všeobecné zásady pro používání sádrokartonových desek RIGIPS - díl 3.

 Datum: 7.12.2015   Kategorie: Rady a návody 

Další, třetí díl seriálu o sádrokartonovém systému značky RIGIPS věnujeme problematice kolem tmelení sádrokartonových desek.

Úprava plochy opláštění sádrokartonové konstrukce bývá prováděna pomocí tmelení. Jedná se o jeden ze závěrečných pracovních úkonů při realizaci sádrokartonové, suché stavby. Tmelení je velmi důležitý úkon a proto jej nelze v žádném případě podceňovat. Tmelení sádrokartonových desek, spojovacích spár a nároží či koutů a míst, kde se nacházejí kotvící prvky a dalších podobných míst je úkon, kdy se velmi ovlivní konečný vzhled sádrokartonové konstrukce. Dále má tmelení vliv na fyzikální vlastnosti sádrokartonové konstrukce, myslí se tím statika celého systému, dále požární vlastnosti a samozřejmě i akustika, vzduchotěsnost.

 

Stejně jako jsem se zmiňoval o tom, že montáž sádrokartonových desek má být prováděna až po dokončení a vyschnutí veškerých mokrých procesů na stavbě, tak toto pravidlo platí i pro tmelení. Vlhkost vzduchu a teplota a její náhlé změny, výkyvy, můžou velmi ovlivnit konečný výsledek celé práce. Je doporučeno provádět opláštění sádrokartonové konstrukce a následné tmelení až po dokončení a vyschnutí všech mokrých procesů a také po úplném uzavření interiéru stavby. Tedy až po dokončení montáže oken a vnějších dveří.

 

V interiéru musí být stabilní vlhkost vzduchu a také teplota. Základním pravidlem je neprovádět tmelení sádrokartonových konstrukcí pod +5°C a tento fakt se týká i podkladu, tedy sádrokartonových desek. Sádrokartonové opláštění, které hodláme tmelit, musí být bezprašné, stabilní, pevné a suché. Sádrokartonová konstrukce musí být kompletně hotová, aby případné další montáže nepoškodily hotovou práci. Mohlo by dojít k dalším prasklinám ve spojích a v místech, kde by byla konstrukce mechanicky namáhána.

 

 

Stav opláštění sádrokartonové konstrukce před tmelením
Veškeré desky SDK musejí být pevně přichyceny k sádrokartonové konstrukci a nesmějí se vyskytovat nepovolené mezery. Desky musejí být, jak bylo popsáno v předešlém díle, montovány na těsno a maximální povolené mezery (10 mm) mohou být jen v místech, kde je to třeba. Tato místa pak musejí být vyplněna sádrokartonovým tmelem. Pokud se realizuje sádrokartonová konstrukce s vícenásobným opláštěním, tak je třeba tmelit všechny vrstvy opláštění SDK. Přičemž spodní vrstvy sádrokartonového opláštění lze tmelit jakýmkoliv sádrokartonovým tmelem v jedné vrstvě a s absencí výztužné pásky.

 

Sádrokartonový tmel - příprava

Základní sádrokartonový tmel, který je dodáván v suchém sypkém stavu rozmícháme v čisté nádobě s čistou vodou bez jakýchkoliv přísad. Do nádoby s vodou postupně přidáváme suchou směs, až vzniknou malé ostrůvky tmelu.

 

Pokud budeme opravdu přidávat suchou směs pomalu a po troškách, zamezíme tím vzniku nežádoucích hrudek. Následuje 2 až 3 minutová pauza a pak začneme míchat, což je možné provádět jak ručně, tak i pomocí elektrického, mechanického míchače.

 

Pokud pro rozmíchání použijeme elektrický míchač, zkrátíme tím dobu tuhnutí sádrokartonového tmelu na polovinu oproti ručnímu rozmíchání. Pokud se bude zdát hmota příliš hustá, tak přidáme ještě trochu vody a promícháme. V žádném případě se do již rozmíchané hmoty nesmí přidávat další suchá směs. Je tedy lepší dát na začátku méně vody, nežli více, rozmíchaná směs se nedá tedy zhustit, pouze zředit.

 

Sádrokartonové tmely a komponenty k tmelení

Obecně je třeba si zapamatovat, že veškeré otevřené plochy a hrany sádrokartonových desek (obnažená místa po řezání a úpravě, bez kartonu), budou více savá oproti zbytku desky SDK. Jelikož se jedná prakticky o většinu spár, kde se deska krátila, nebo jinak upravovala, je doporučeno tato obnažená místa napenetrovat a případně i navlhčit, tím se zmenší savost v těchto místech. Při následném tmelení těchto míst, zejména spár se vám pak v místě spáry tmel nepropadne. Takto ošetřená spára či spoj mezi deskami bude také kvalitnější co do pevnosti.

 

K tmelení sádrokartonových konstrukcí je obecně užíváno jak klasických sádrových tmelů, tak i různých pastových tmelů. Pro dokonalé vyztužení spár mezi deskami a také v místě styku desek s ostatními konstrukcemi je rovněž užíváno výztužných pásek společně s tmely. Jedná se zároveň o samolepicí výztužné pásky, které se nejdříve nalepí na desku SDK a pak se teprve tmelí.

 

K tmelení používejte správné nářadí, které doporučuje výrobce tmelu k nanášení a vyhlazení tmelu na sádrokartonových plochách. Jedná se o nerezová hladítka a kvalitní špachtle. Doporučují se nerezové špachtle a hladítka právě z důvodu, aby případná rez (částečky) nezůstávala v nanesené vrstvě tmelu a pak nedělala problémy při hlazení tmelu a případném broušení.

 

 

Další druhy výztužných pásek, což jsou skelné bandáže či papírové výztužné pásky, aplikujte vždy do tenké vrstvičky právě nataženého sádrokartonového tmelu. Po zaschnutí následuje další vrstva tmelu, kterou přetáhneme a roztáhneme tmel do ztracena na obě strany. Po dokonalém zaschnutí se pak pomocí brusné mřížky na sádrokarton místo přebrousí. Jako konečnou vrstvu úpravy místa můžete zvolit aplikaci tmelu Rifino Top značky RIGIPS. Tento tmel je vysoce ušlechtilý a má vysokou bělost, jedná se o univerzální sádrokartonový tmel, stěrku. Optimální tloušťka nanášení tohoto tmelu je ve vrstvě 3 mm s následnou možností vyhlazení až do ztracena, tedy 0 mm.

 

Rovněž lze použít finální pastové tmely na sádrokarton. Tyto jsou zejména používány v místech, kde je kladen vysoký nárok na kvalitu povrchu sádrokartonového opláštění. Tyto pastové tmely lze použít i pro celoplošné tmelení sádrokartonové konstrukce. Tyto tmely se nanáší ve velmi tenké vrstvě 1,5 mm a následně se nechají lehce zavadnout a pak se teprve vyhladí do naprosté roviny. Pokud se vyhlazení provede dobře, není třeba velkého, pracného následného broušení tmelené plochy. Postačí jen jemné dobroušení plochy do finální podoby před malbou. Přesto jsou tyto finální pastové tmely po zaschnutí velmi dobře brousitelné.

 

Tmelení podélných spár - hrany PRO

Jedná se o progresivní tmelení, bez ohledu na konstrukci sádrokartonového systému, tedy jestli jde o dřevo či kovovou konstrukci. Tento způsob tmelení spár využívá klasické sádrokartonové tmely, výztužné pásky, tedy běžné i samolepicí. Systém progresivního tmelení PRO nabízí velmi jednoduchou aplikaci výztužné pásky, snadné nanášení tmelu v rovnoměrné vrstvy díky vybrání (pozvolného skosení hran) v místě styku desek, tedy spáry. Tmel se méně propadá, lépe vysychá a je ho menší spotřeba. Docílíte rovného a hladkého místa, lepší odolnosti vůči popraskání. Možnosti řešení podélné spáry hrany PRO jsou znázorněny ve schématu č. 1.

 

 

Tmelení příčných spár bez zkosení hran desek SDK

Jedná se o tmelení spáry mezi deskami, kdy se neseřezávají hrany, je zde tedy i absence vybrání v místě spáry. Toto tmelení je prováděno u desek s kolmou hranou a v případě tmelení takto řešené spáry je třeba použít výztužnou pásku. Je zde možnost použití jak klasické výztužné pásky na sádrokarton, tak i samolepicí bandáže. Jedná se o sklolaminátovou pásku s mřížkou, která je z jedné strany osazena akrylátovou lepicí vrstvičkou. Jak se provádí takovéto tmelení, nabízí schéma č. 2.

 

 

Tmelení příčných spár mezi deskami SDK se skosenou hranou
Pokud tmelíte příčnou spáru mezi deskami, které jste v místě styku seřízli nožem, nebo opracovali hranu (skosení) hoblíkem do spáry ve tvaru písmene “V”, tak se tmelení provádí podle schématu č. 3. Sádrokartonářský tmel se musí do takto vytvořené spáry doslova vtlačit tak, aby ji naprosto vyplnil, a používají se opět výztužné pásky. Takto se řeší takováto spára obecně u dřevěných i kovových konstrukcí, na kterých je opláštění realizováno.

 

 

Další možností je příčnou, zkosenou spáru tmelit i bez použití výztužných pásek. Tato možnost je ale proveditelná za předpokladu, že je opláštění sádrokartonových desek prováděno na klasickou kovovou konstrukci a ne na dřevěnou. Dále je potřeba dodržet, aby pod touto spárou byl sádrokartonový profil. Tento zde má funkci výztuhy v místě, kde je plocha oslabená. Seříznutí desek SDK musí být provedeno tak, že zasahuje do cca 2/3 celkové tloušťky použité SDK desky a pod úhlem 45°. Toto platí obecně pro příčné, zkosené spáry.

 

Nezapomeňte na pravidlo, že při jakémkoliv tmelení podélné i příčné hrany je třeba dodržet, aby další vrstva tmelu na té podkladní byla ve stejné tvrdosti, anebo nižší nežli ta podkladní.

 

Tmelení vnitřních koutů sádrokartonových konstrukcí

Pokud tmelíte vnitřní kout sádrokartonového opláštění, tak je možné použít různé druhy tmelení. My si tady představíme základní tři nejpoužívanější, které velmi dobře fungují jako osvědčené. Tím prvním je zatmelení mezery, styku mezi dvěma deskami v koutě pružným, akrylátovým tmelem. Toto lze provést u tzv. spoje desek “nasucho” (obr. 1), kdy se desky SDK namontují na sraz s velmi malou mezírkou do 2 mm.

 

Druhou možností tmelení vnitřního koutu sádrokartonové konstrukce je zatmelení styku s páskou natupo (obr. 2). SDK desky namontujeme v koutě s odsazením o 5 až 10 mm. V ploše nasedající desky se v pruhu šířky jak je třeba nanese tmel, který se používá na spárování. Koutová spára musí být při tomto úkonu dokonale vyplněna tímto tmelem. Následně ihned po natažení tmelu se aplikuje skelná páska jako výztuha “natupo". Jakmile vše zaschne a přebrousí se, tak je možné ještě přetmelit kout opět jako v první variantě pružným akrylátovým tmelem.

 

Třetí možnost v oblasti tmelení vnitřního koutu sádrokartonového opláštění je zatmelený styk s páskou Ultra Flex (obr. 3). Desky SDK jsou v tomto případě namontovány “nasraz" s mezírkou do 2 mm, anebo s odsazením do 5 až 10 mm, jako v prvním a druhém popsaném případě. V případě s odsazením se místo řádně zatmelí a na obě desky se v koutě nanese tmel potřebný k osazení pásky Ultra Flex. Páska se pomocí speciálního aplikátoru vmáčkne a vyrovná do vrstvičky tmelu. Vytlačený tmel se odstraní a po zaschnutí se kout přetmelí s roztažením další vrstvy po obou stranách do ztracena.

 

 

 

Pro tmelení vnějších rohů sádrokartonové konstrukce máme také tři možnosti. Zpevnění vnějšího rohu páskou Ultra Flex. Takto se řeší nároží příček, ostění oken. Páska se vloží opět do vrstvy tmelu a aplikátorem se domáčkne a vyrovná v této vrstvě. Vytlačený tmel se odstraní a po zaschnutí se znovu místo přetmelí do ztracena. Aplikace je dosti podobná výše popsanému řešení vnitřního rohu, jen se jedná o geometricky opačnou pozici.

 

Další možností vnějšího rohu, je toto místo osadit ALU profilem. Tento zpevňující, ochranný profil osadíte do vrstvy tmelu na spárování sádrokartonových konstrukcí a následně se vytlačí přebytek tmelu a odstraní se. Po zaschnutí se místo opět přetmelí do ztracena, jako vždy se tmel roztáhne dočista na obě strany.

 

Třetí možnost řešení vnějšího rohu sádrokartonové konstrukce je osazení ALUX páskou s hliníkovou vložkou. Tato páska roh zpevní, osazuje se také do 2 mm vrstvy tmelu. Pásku vkládejte do tmelu vždy kovovou stranou dospod. Následně se vmáčkne páska do vrstvy tmelu a vytlačený tmel se odstraní, nezapomeňte na vytlačení vzduchových bublin z pod pásky ven. Po zaschnutí se opět místo rohu přetmelí do ztracena na obě strany.

 

Ohledně hlav šroubů je tmelení zcela jasné. Provádějí se dva pohyby při tmelení, místo tmelíme nejdříve z jedné strany a pak křížem na druhou stranu. V místě aplikace šroubu je pak vidět kříž z tmelu.

 

Závěrečné, finální tmelení je prováděno podle nároků na finální povrch, což určují směrnice pro kvalitu povrchu sádrokartonového opláštění. Jsou základní čtyři stupně jakosti Q1 až Q4. Používají se profi tmely na sádrokartonové konstrukce a pastové finální tmely. Provádí se klasické, základní, standardní, speciální i celoplošné tmelení. Dnes už se běžně tmelí na stupeň Q2. Nanášení tmelů je prováděno dle požadavků výrobce a podle druhu tmelu, vrstvy a jejich tloušťky se mohou tedy lišit.

 

Ohledně broušení tmelených ploch lze jen dodat, že se provádí pomocí speciálních brusných mřížek k tomuto určených. Tyto se upínají do držáků a lze tak mřížky různě měnit podle požadavku jemnosti a opotřebení. Dbejte na to, abyste při broušení nepoškodili výztužné pásky a také povrch desky sádrokartonu.

 

Tmelení sádrokartonových povrchů je velmi důležitý, závěrečný krok při realizaci sádrokartonových systémů před samotnou malbou, nebo jinou povrchovou finální úpravou, proto tento úkon nepodceňujte a dodržujte stanovená pravidla a doporučení.

Autor článku: Pavel Hanzelín


Související články

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 1:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné