Technická norma ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky" – Díl první

 Datum: 2.4.2012   Kategorie: Zajímavosti 

Změny oproti staré normě z roku 2002, přesně ČSN 73 0540-2 z listopadu 2002 se týkají především požadavků nové normy na součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla budovy a na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu. V příloze naleznete také normy a detailní informace k navrhování toliko diskutovaných nízkoenergetických a pasivních budov. Toto samozřejmě ovlivňuje použítí tepelné izolace ať už se jedná o minerální vaty a nebo polystyren. Součástí nové normy ČSN 730540-2 jsou také doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí pro tyto budovy.

Přestože se jedná o doporučení z normy, je zřejmé, že trend nízkoenergetického stavění v ČR na neustálém a rostoucím vzestupu a navrhování konstrukcí budov podle pasivního standardu se pomalu a jistě stává samozřejmostí.

 

Jen shrnu to hlavní z normy, také co se rapidně změnilo.

 

Nová norma ČSN 730540-2 nabízí více provázanosti s dalšími evropskými předpisy a normami, které s touto normou a tématem souvisejí. Tedy předpisy a normy, které zajišťují základní požadavky na tepelnou ochranu budov a stavební předpoklady pro nízkou energetickou náročnost budov. Docela jasně je stanoven požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu s využitím vlastností konstrukcí stavby. Zjednodušuje se hodnocení stavebně energetické vlastnosti budovy a to na prostup tepla obálkou budovy jako takové, a tím se energetický štítek budovy přejmenovává na energetický štítek obálky budovy. Také se doplňují specifikace a pokyny pro navrhování lehkých obvodových plášťů budov.

 

Norma ČSN 730540-2 doporučuje, aby měrná tepelná ztráta budovy vztahující se na 1m2 podlahové plochy budovy, přesněji její vytápěné části, nepřekračovala 0,3 W/(m2•K). Obvodové konstrukce budovy musejí být vzduchotěsné a tento fakt se má experimentálně vyzkoušet a potvrdit si tak vzduchotěsnost obvodové konstrukce. Norma také říká, že okna budovy mají mít výsledný součinitel prostupu tepla U menší, nebo stejný 0,8 W/(m2•K). Nucené větrání budovy má dosahovat celkovou účinnost zpětného získávání tepla v hodnotě větší než 75% a má mít velmi nízkou spotřebu elektrické energie na svůj provoz.


Parotěsné fólie a jiné vrstvy zajišťující parotěsnost musejí být navrženy a prováděny tak, aby byla zajištěna jejich naprostá a úplná celistvost po celou dobu životnosti konstrukce, a to co nejlepším způsobem podle aktuálního stavu techniky. Prvky které prostupují přes parozábranu a jiné obdobné vrstvy s funkcí parotěsnosti musí být osazeny s co nejpravděpodobnější těsností proti difuzi vodních par a také proudění vzduchu. Napojení parozábrany a jiných vrstev s touto funkcí parotěsnosti na ostatní související konstrukce musí být provedeno naprosto těsně. Dříve používaný přesah pruhů parozábran již nestačí k naprosto těsnému zabezpečení požadované funkce parotěsnosti zamezení profukování, tedy vzduchotěsnosti. Parozábrany a podobné vrstvy s funkcí parotěsnosti je třeba navrhovat před vnitřním povrchem při pohledu z interiéru použité tepelně izolační vrstvy.

 

Příště v dalším díle tohoto článku na pokračování si probereme další zajímavé informace z této normy a souvisejících dokumentů.

 

K tomuto článku můžete psát komentáře na našem facebooku CJ izolace, s.r.o.