Stavební deník

 Datum: 29.6.2015   Kategorie: Rady a návody 

Stavební deník je termín, který často slýchávám ve spojitosti s termíny, zbytečné, ztráta času, obtěžování, buzerace atd.

Povinnost vést na stavbě, která je ohlášená, nebo má stavební povolení stavební deník je stanovena § 157 zákona č. 183/2006 Sb. Což je stavební zákon. Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Náležitosti a způsob vedení deníku stanovuje vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. v příloze č. 9.

 

Stavební deník je dokument, kniha, nebo také může být elektronicky vedený dokument, který je soupisem prací, které na stavbě byly vykonány. Ten kdo tvrdí, že se jedná o zbytečnou ztrátu času, nemá tak úplně pravdu, jelikož stavebním deníkem se naopak chráníme. Stavební deník je potvrzením, že jednotlivé práce na stavbě byly vykonány správně a že vše odpovídá skutečnosti.

 

Každý, kdo chce zahájit jakoukoliv stavbu a to ať formou stavebního povolení, nebo ohlášky musí vést stavební deník. Tento dokument vyžaduje zákon a dodržováním je pověřen stavební úřad. Jedná se o povinnost vést stavební deník a zaznamenávat do něj každý den hlášení o provedených pracích na stavbě. Může se jednat o záznamy ve smyslu mimořádných událostí, záznamy o zkouškách a o lidech pracujících na stavbě. Každá návštěva na stavbě by se měla do stavebního deníku zapsat.

 

Stavební deník má obsahovat kontakty na jednotlivé dodavatelské a subdodavatelské firmy, zodpovědné osoby na stavbě, záznamy z kontrolních dnů na stavbě a co se kontrolovalo. Plán stavby a to se týká zejména delších, větších projektů má pak být v souladu se stavebním deníkem a to jak časově, tak i pracovně a podle projektové dokumentace. Stavební deník také obsahuje dodávky stavebních materiálů a vybavení stavby či staveniště. Do stavebního deníku jsou zapisovány technologické přestávky či dny, kdy klimatické podmínky zamezují pokračování na stavbě.

 

Stavební deník má obsahovat jména všech osob, pohybujících se a pracujících na stavbě. Podle § 157 Stavebního zákona, mají zodpovědné a určené osoby právo zapisovat údaje do stavebního deníku. Jména a příjmení těchto osob mají být uvedena také v tomto dokumentu.

 

 

Většinou se jedná o tyto osoby: Stavebník, pak stavbyvedoucí a stavební dozor při stavbě svépomocí. Osoba odpovědná za zeměměřické práce a zástupce stavebníka vy smyslu stavebního dozoru a technického dozoru. V případě dozoru architekta také osoba známá pod názvem autorský dozor.

 

V případě větších a složitějších projektů bývá zpravidla ve stavebním deníku také zapsaná osoba: Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto osoby jsou oprávněné pro stavební deník v případě, že jsou tyto posty na stavbě zřízeny. V případě, že je zřízen správní dozor, tak mohou do deníku zapisovat také osoby pověřené tímto správním dozorem.

 

U menších staveb bývá často stavební deník veden jako prostý zápis. Přesněji tuto možnost vymezuje stavební zákon, který určuje, kdy se tento zjednodušený stavební deník může vést. Je důležité stavební deník uchovávat, archivovat nejméně deset let po vydání kolaudačního rozhodnutí. Pokud se jednalo o stavbu bez kolaudačního souhlasu, tak se počítá lhůta uchovávání od data ukončení stavby. Stavební úřad má právo si v této archivační době vyžádat a nahlížet do tohoto stavebního deníku.

 

Stavební deník je vlastně důkazní prostředek, který napomáhá vyřešit případné budoucí spory vzniklé na stavbě, či jejím následným užíváním. V případě reklamace, lze stavební deník použít jako důkaz pro vyřešení sporu při reklamačním řízení. Stavební deník může prokázat stejně tak i nevinu firmy, která se na stavbě podílela. Pomáhá prokázat dodržování stavebních postupů a norem.

 

Je možné také vést elektronický stavební deník, který je možné se zúčastněnými osobami sdílet vzdáleně, takže stavební dozor a investor může do tohoto elektronického stavebního deníku nahlížet, aniž by musel hned jet na stavbu. Nicméně je informován, že ten den proběhlo vše podle požadavků a správně. Následně může být provedena fyzická kontrola na stavbě a všichni už vědí, co se bude kontrolovat, neztrácí se tím čas se seznamováním obsahu stavebního deníku, ale čas se věnuje kontrole stavby jako takové.

 

Na základě stavebního deníku jsou také vedeny závady na stavbě, potvrzení o odstranění v dohodnutém termínu, stejně tak se toto týká oprav a dalších požadavků, které přináší průběh stavby. Každá odchylka od projektu stavby, nebo nějaká změna by měla být zapsána ve stavebním deníku. Po skončení stavby by měl být stavební deník předán do rukou stavebníka (investora).

 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Přílohy:
stavebni-dennik-ke-stazeni-pdf.pdf, 660 kB

Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné