Úvod: Tepelná izolace > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky CJ izolace, s.r.o. IČ: 28231210

Objednávka - uzavření kupní smlouvy
K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího vyjadřující zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno uzavřením kupní smlouvy do předtištěného formuláře při osobním jednání, objednávkou přímo z webu nebo zasláním závazné objednávky na některý z kontaktů prodejce k tomuto úkonu může být použit i fax. Prodejce potvrdí do 24 hodin přijetí objednávky, tzn. Odpoví na e-mail nebo fax kupujícímu a informuje o tom zda je zboží skladem, není-li pokusí se zajistit odpovídající náhradu za obdobných podmínek, ale vyžádá si souhlas kupujícího. Zákazník může zrušit objednávku pouze není-li prodávající schopen dodat požadované zboží do 7dnů po předpokládaném termínu dodání.

 

Dodací lhůty a způsoby platby
Termín dodání oznámí nebo potvrdí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi v požadovaném nebo dohodnutém termínu případně do 5 pracovních dnů. Zboží, které není skladem, bude dodáno v termínu po dohodě se zákazníkem a dle možností výrobce. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodaní a možném prodlení, tuto informaci podá prodejce současně při potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlení se o slíbeného termínu dodání o 3 pracovní dny v případě závažných důvodů. Zboží se platí při předání, zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu zboží. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího. U objednávek větších objemů a velkoodběratelů, realizačních firem je možno celkovou cenu platit převodem na účet. Prodávající zašle předem oproti závazné objednávce proformafakturu např. e-mailem, nebo faxem možno i poštou. Kupující následně po připsání fakturované částky na účet prodejce převezme zboží dle fakturace a objednávky společně s originálem faktury. Výjimečně lze provést platbu převodem na účet prodávajícího s předem dohodnutou lhůtou splatnosti. Při této výjimce lze zboží předat kupujícímu před zaplacením celkové částky.

 

Odpovědnost za vady na zboží
Odpovědnost za vady, prodejce odpovídá za vady zjištěné pouze při předání zboží. U předání zboží musí být vždy zástupci obou obchodních stran. O vadách musí kupující informovat prodávajícího ihned na místě při předání. Za vady zjištěné později a nesprávným užíváním prodejce neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce a to prostřednictvím prodejce. Záruční lhůta je dle platných všeobecných obchodních podmínek ČR.

 

Ochrana osobních údajů
Odesláním závazné objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávce. Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje kupujících v souladu s právním řádem ČR a etickým, morálním kodexem. Prodejce zejména nepředá osobní údaje třetím osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Objednávka obsahuje kontakty na kupujícího nebo jeho firmu, fakturační adresu, druh zboží, množství, způsob převzetí zboží, místo doručení a sjednanou cenu za objednané zboží.

 

Rozhodčí doložka
Všechny spory, které vzniknou ze závazné objednávky nebo uzavřené kupní smlouvy, obchodního vztahu nebo v souvislosti se závaznou objednávkou, nebo uzavřenou kupní smlouvou nebo v souvislosti s obchodním vztahem mezi stranami jakékoliv uzavřené smlouvy, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v Rozhodčím řízení dle zákona 216/1994 Sb., na základě listinných důkazů bez nařízení ústního jednání, před jediným rozhodcem Pavlem Milákem, rozhodcem. Strany tímto pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti. Strany se dohodly, že odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Místem rozhodčího jednání bude Chomutov. Dále se strany dohodly na tom, že na doručování písemností v rozhodčím řízení se použijí ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností a obě smluvní strany souhlasí s uvedeným poplatkovým řádem, zavazují se jej respektovat a souhlasí s tím, že bude v rozhodčím řízení aplikován.

 

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména Obchodním zákoníkem. Prodejce si vyhrazuje změnu těchto podmínek, ovšem bez zpětné platnosti ve vztahu k dřívějším obchodním případům. Zasláním závazné objednávky všemi uvedenými způsoby v těchto obchodních podmínkách kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami v jejich úplném znění a dává tímto na vědomí že jim v plném zněním a obsahu rozumí.

 

 

 

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.


 

 

 

 

Mailing-list
Přihlašte se k odběru novinek