Chování polystyrenu při požáru.

 Datum: 31.3.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Při požáru objektu izolovaného pěnovým polystyrenem EPS nejsou uvolňovány do ovzduší žádné speciální jedovaté látky a plyny. Při hoření polystyrenu jsou uvolňovány do ovzduší běžné škodlivé látky jako u materiálů organického původu používaných běžně při stavbě domů. Je známo, že při hoření jak přírodních tak i synteticky vyráběných stavebních i zařizovacích materiálů vznikají látky s jistými zdraví škodlivými účinky. Pokusy prokázaly, že pěnový polystyren EPS nemá v tomto směru žádné speciální vlastnosti, které by ho řadily mezi nadmíru rizikové materiály při vzniku požáru. Při hoření a spalování polystyrenu vzniká téměř a z valné většiny kysličník uhelnatý CO, a to navíc v tak nízké koncentraci, že pokusné živočišné organismy vystavené působení zplodin při hoření pěnového polystyrenu v celé řadě pokusů přežily bez větších následků na zdraví, ovšem pro srovnání při stejných pokusech kdy požárem hořelo dřevo došlo k úhynu. Další různé izolační látky např. korky a druhy dřeva mají ve svých zplodinách při hoření mnohem větší koncentrace CO než pěnový polystyren. Stejně tak toto platí i pro takřka všechny běžné bytové zařizovací předměty např. nábytek, dále záclony a koberce, pokud nejsou ze speciálních materiálů proti hoření.


Závěrem je třeba vědět, že nebezpečí při požáru objektů s použitou izolací z pěnového polystyrenu sníží i to, že v ČR dodávány na trhu dle norem do stavebnictví pěnové polystyreny pouze ve samozhášivé úpravě, jež je součástí technologie výroby tohoto tepelně-izolačního materiálu. Čímž je vyvrácen další mýtus o polystyrenu, jako zdraví škodlivému materiálu zejména ve stvebnictví.